Referat-generalforsamling-2023

Referat, ordinær generalforsamling i DRCMU den 25.02.2023

Deltagelse fra bestyrelsen:

 • Ulrich Rasmussen
 • Ole Strandlyst
 • Peter Andreasen
 • Jan Larsen

Afbud: Jens Otto Frederiksen

Revisor: Bjarne Callesen

Deltagelse fra medlemsklubber:

ORCM – Odense Paw Mikkelsen

Ulrich Rasmussen

Randers RC Racing Gert Koue

Mogens Pedersen

Skanderborg RC Chris Nielsen

Mathias Emil Madsen

Tinglev Modelbilklub David Strojek

Steffen Koch

Black Track Brian Kristiansen

Peter Andreasen

VMR – Vejle Jens Berring

Rene Hovgaard

BRC Brøndby Rasmus Mølgaard Andersen

Tølløse Henrik Bülow Andersen

Heden RC Afbud

GRC Glostrup Ingen respons

Valg af dirigent: Bjarne Callesen

Valg af referent: Ole Strandlyst

Formandens beretning: Læs den her

Fremlæggelse af regnskab, v. Peter Andreasen – Godkendt: Læs den her 

Optagelse af nye klubber:

 • Birkerød er blevet ekskluderet, grundet manglende betalinger.
 • Midtsjællands Mini Racing Club – Tølløse ønsker optagelse – Godkendt
  Henrik Bülow Andersen fra Tølløse klubben fortæller:
  De har gennem nogle år haft deltagere med til DRCMU løb, og syntes godt om vores afvikling.
  Tølløse har senest været med til at arrangere løbet i City 2, og vil på sigt gerne selv afholde endnu et løb på Sjælland, men ikke til næste sæson. De forventer et der kan komme 1-2 løb på Sjælland gennem et samarbejde mellem Brøndby og Tølløse klubben.

Behandling af indkomne forslag.
Der er kun kommet forslag til reglementsændringer, som er flyttet til behandling under eventuelt.

Valg til bestyrelsen – Ny bestyrelse er sammensat således:

 • Ulrich Rasmussen
 • Peter Andresen
 • Ole Strandlyst
 • Jan Larsen
 • Jens Otto Frederiksen

Valg af revisor: Bjarne Callesen 

Fastsættelse af gebyrer:

Nogle gebyrer mangler i vores generelle reglement, herunder gebyr for indmeldelse i DRCMU.

Dette bliver rettet i de respektive dokumenter af Jan Larsen og Ole Strandlyst.

Eventuelt:

Brøndby har følgende forslag med til TC reglement.

Klubben er ikke stolt over det de fik præsteret i City 2 og det gentager sig ikke. Næste gang vil de forsøge at lave løb i Bellecenteret sammen med en EL-bil messe. Dette vil skulle være i oktober, da messen er der. 

Her vil der igen være en åbningstid, som vi vil skulle overholde. Alternativt vil klubben gøre brug af en  almindelig sportshal, hvor løbet kan afholdes. Ole Strandlyst kommenterer, at et to-dags løb er mere end velkommen, vi skal blot have en god dialog omkring dette, og være i stand til at melde noget ud i god tid til vores deltagere. Ole Strandlyst tilbyder også hjælp til planlægning af et løb, som nye klubber gerne må trække på, så vi undgår de uheldige oplevelser. Ulrich Rasmussen nævner, at vi generelt er ved at se på to-dags løb i et format som vi tidligere har set på.

Forslag til reglement.

BRC Brøndby vil gerne have kontroldæk i Stock klassen, og gerne have farten lidt ned i klasserne. 

Om muligt vil de gerne have en konkret begynderklasse, som skal være endnu langsommere end Stock.

Forslag fra Heden:

Jan Larsen har haft dialogen med Kim Kristensen fra Heden, med et ønske om at Truck klassen skal være en mesterskabsklasse, men hvor der dog ikke er ”råd” til mesterskabspokaler” ved for få deltagere.

Ulrich Rasmussen foreslår et ”light” mesterskab, hvor der ikke er de store pokaler til mesterskabet, men så er der stadig et mesterskab. Jan Larsen vil arbejde videre på dette.

Forslag fra Vejle:

Samme ønske som Brøndby klubben, med en begynder klasse hvor farten er markant langsommere.

Der blev talt om markedsføring, hvor Rene Hovgaard kommenterer på City 2 løbet, hvor det ikke giver nok bare at stille op, men hvor der mangler konkret markedsføring af arrangementet, hvis vi skal have publikum. Der mangler generelt profilering af vores sport. 

Steffen Koch foreslår en mulighed med mere livestreaming fra vores løb, som sammen med markedsføring måske kunne give noget.

Rasmus M. Andersen vil gerne have at vi taler om ”fjernstyrede biler” frem for R/C når vi omtaler vores sport. Folk udenfor vores sport kan ikke forholde sig til begrebet R/C. Et forslag kunne være at lave en video om ”fjernstyrede biler”, og måske købe domænet fjernstyredebiler.dk til profilering. Dette kunne optages i flere klubber med flere klasser, for at vise alsidigheden frem.

VMR vil gerne have reglerne til at være meget mere enkle, lidt som ved ETS. Ole Strandlyst kommenterer, at der godt kan laves en simpel oversigt over de generelle tekniske regler, men vi kan ikke undlade de øvrige ting som vi har med i vores reglement. 

VMR har et ønske om mere mulighed for fælles input til reglement og eventuel test af nye dæk med mere, inden bestyrelsen beslutter nye regler.

VMR mener, at man som forhandler burde betale for at have udstilling ved et løb, så det ikke kun er deltagerne der betaler. Ole Strandlyst kommenterer, at vi som klubber ( i hvert fald Tinglev) gerne vil have forhandlere tilstede ved vores løb med en lille stand, så deltagerne kan købe stumper, og at besøgende kan se hvad det koster. Også uden at det skal koste forhandleren noget.

VMR mener, at man som forhandler bør kunne blive ”medlem” af DRCMU, og at indtægten herfra kan gå til markedsføring. Steffen Koch mener at de kroner der kunne komme derigennem, kunne være godt givet ud til markedsføring, hvor vi rammer folk vi ikke allerede har i vores omgangskreds.

Rene Hovgaard siger, at FWD klassen havde en kaotisk opstart med dæk der ikke blev udleveret. Dette kunne måske have været undgået ved mere dialog med deltager / klubberne inden reglerne blev vedtaget. 

Dialog omkring dommer funktion ved løb, herunder inhabilitet.

Jan Larsen mener, at en dommer generelt ikke må være inhabil. Det er dog vigtigt at finde dommere til vores løb, og vi skal være glade for dem vi har. Mogens Pedersen siger, at det ikke har været noget problem tidligere, selvom dommere har haft familie som deltager i en klasse. Vi skal være glade for at have de dommere vi har. Mogens forslår dog, at man kunne supplere med en ekstra dommer i de heat hvor det er eventuel inhabilitet. 

Odense Minirace:

ORCM ønsker en dialog om træningsgebyr om lørdagen, set i betragtning af at afslutningsløbet kun er 50 kr. dyrere. Dette bør ensrettes. Samtidig ønsker vi at gå i retning af to-dags løb, da vi i mange år har haft fast træning om lørdagen, hvor 90% af deltagerne alligevel har deltaget i træning lørdag. 

Rene Hovgaard mener, at det kan blive en udfordring med to-dags løb, de vi ikke altid har personale til teknisk kontrol begge dage, herunder lørdag aften. 

Bjarne Callesen mener, at det kunne være en mulighed at afprøve to-dags løb, måske begrænset til nogle konkrete klubber, som ønsker at prøve det. Her vil man kunne drage erfaring. Jens Berring foreslår ligeledes, at nogle klubber med fordel kun har en dags og andre to-dags løb, bare det er meldt ud.
Vigtigt er det dog, at folk kan møde ind søndag morgen, og stadig være med i løbet på lige vilkår.

ORCM ønsker, at træning ikke fortsætter til langt ud på natten, men begrænses til et tidligere tidspunkt, så de unge kan komme i seng i god tid, og at der er plads til hygge. Bjarne Callesen kommenterer, at flere af de sene træningsheat har været tyndt bemandet ved løb i Tinglev, så en god ide med tidligere nedlukning. 

Jan Larsen kommenterer, at det med træning til sent også gælder for off-road. Jan Larsen kommenterer yderligere, at han vil bruge lidt tid til sommer, på at komme rundt og kommenterer lidt på vores baner.
En opfordring herfra, at se på jeres off-road baner i forhold til reglementet, når nu banerne for eftersyn.

Brug af teknisk kontrol.

Ulrich Rasmussen spørger om der er brug for træning / gennemgang på det tekniske udstyr som vi har?

Generel bliver ikke alt vores udstyr brugt lige meget, og det skal nok pointeres lidt mere. Chris Nielsen mener, at der er noget forskel på motorer især i Stock klassen, og at disse måske burde ses efter. 

Generelt motorer i klasserne:

Ole Strandlyst indleder dialogen med en fortælling om, at der sker meget udvikling af motorer, og at nye motorer er noget kraftigere end de bare var for 5 år siden. Vi er aktuelt vidne til en stor opbakning til vores sport, med mange deltagere ved alle vores Touring Car løb. Dermed er vores reglement ikke skruet helt forkert sammen. Og alligevel skal vi se nøgternt udviklingen i vores individuelle klasser. FWD har gennem nogle år været en forsøgsklasse, med varierende tilslutning. Seneste forsøg med at gøre klassen billigere ved ikke at inkludere dæk, fik flere til at prøve klassen af, men de lidt åbne regler omkring dæk og modificering af samme, gav anledning til helt nye udfordringer, med ændringer af dæk for optimeringer. 

En justering midt i sæsonen, efter aftale med kørerne, har fået ro på klassen, og en mere ensartet kamp på banen. Tiden skal vise om der forbliver opbakning til klassen. Modified klassen kom aldrig i gang i denne sæson, og kørerne måtte se sig til takke med deltagelse i SuperStock klassen. Ole pointerer, at han aldrig forsætligt vil komme til at nedlægge vores kongeklasse (Modified), men der kan ikke være et mesterskab uden deltagelse. SuperStock var en rigtig god succes til at starte med, men har også efter noget tid set noget frafald. Hastigheden med denne motor er nok en af faktorerne bag dette. Stock klassen er nu den absolut største klasse, med omkring 50% af deltagerfeltet. En stor succes kunne man mene, men også her skal vi til at se på fordelingen, og hvad der sker omkring det frie valg af dæk i klassen. Ole er generelt opmærksom på, at der skal ses på hastigheden er Stock og SuperStock klasserne til næste sæson.

Ole Strandlyst supplerer indledningen med et forslag om at tilføje et evalueringsmøde på bagkanten af en sæson, hvor klubberne mødes for at drøfte hvad der har været godt, og hvad der med fordel kunne laves om. Dette skal ses som input til videre behandling i forhold til kommende regler for næste sæson.

Jan Larsen kommenterer, at lignende møde kunne planlægges efter en off-road sæson.

MRC Brøndby: Stock AM. 

En klasse som de kører med i Brøndby, og som går langsommere end Stock. 5.5 i gearing er for hurtigt i denne klasse. Den skal længere ned. Rasmus M. Andersen syntes det er farligt at ændre for meget i de klasser vi har nu, fordi det virker godt. Måske tilføje en Stock AM klasse med en 21.5. Stock klassen bør ikke laves om. Ydermere mener Rasmus at grebet er for højt i nuværende dæk.

Chris Nielsen mener, at 13.5 klassen ikke er for hurtig, men at den samlede hastighed med lette karosser og lavere samlet vægt på bilen, gør at omgangstiderne er blevet for hurtig. 

Steffen Koch siger, at dem som har fravalgt SuperStock klassen, vil ikke deltage fordi der kun er ”pro” kørere i den klasse, så jeg kæmper de om at blive sidst. Det er Modified hastigheder der bliver kørt.

Rene Hovgaard mener, at når vi udsulter en top klasse, vil ”pro” kørerne rykke ned, og så fylder de der. Han mener også, at vi ikke har et dæk problem med for højt greb, da dette kan løses med limkanter. Vi må aldrig vælge et dæk som ikke kan vælte, da vi ellers kommer til at slås med for lidt greb, og det kan ikke løses. 

VMR foreslår en 25.5T motor som Stock motor. En 21.5T motor er kun lidt mildere end nuværende 17.5T. Det vil give lidt modstand blandt kørerne i starten, men omvendt vil folk affinde sig med dette. Hvis vi skal lave et motorskifte, skal det være et ordentlig spring.

Peter Andreasen kommenterer, at det går meget stærkt i Stock klassen. Det må gerne gå lidt  langsommere. Han ville nok ikke gå efter en AM klasse, da dette lyder til at være for langsomt, men han er enig i at farten skal noget ned. Det er ikke sjovt for en begynder kører når man ikke kan styre bilen.

Bjarne Callesen så gerne at vi havde en motor som kan bruges i en mulig ny AM klasse, men som også kan genbruges i en Stock klasse. Så vil der være mere attraktivt at rykke op, uden at skulle købe nyt. 

David Strojek mener også at Stock klasser er lidt for hurtigt for mange.

Rasmus M. Andersen så gerne, at vi bruger 21.5T og 17.5T samt 13.5T fra Hobbywing, gerne med en regulator med omdrejningsbegrænser. Alle disse motorer køre godt og nemt.

Ulrich Rasmussen. Fast regulator med omdr. begrænsning burde kun være tiltænkt SuperStock, hvor det gerne skal være meget ens. I Stock bør det stadig være åbent med regulatorer, så vores nye deltagere kan komme med det de nu har.

Jan Larsen kommenterer, at man skal passe på med at fastlåse en specifik motor, da denne kan udgå i løbet af sæsonen.

Ulrich Rasmussen kommenterer, at deres forslag skal gå på at flytte rundt på deltagere og på farten. ORCA 13.5T er ved at udgå, da ETS har valgt en ny SuperStock motor. Der er en synergi i at vi genbruger de samme motorer fra TC til off-road, men om der i praksis vil blive brugt motorer på tværs af TC og off-road vides ikke. Hobbywing har generelt være stabile i levering af motorer.

Mogens Pedersen påskynder tanken om et møde på bagkanten af en løbssæson, hvor fordele og ulemper drøftes, samt ønsker til reglement for næste sæson. Her også med fokus på, at reglementet kan frigives i god tid, så forhandlere og deltagere kan skaffe nyt udstyr inden sæsonstart.

Dialog om 10.5T motor til Modified, foreslået af ORCM. Rene Hovgaard mener at det bør være frit i Modified. Det er klassen hvor det aldrig er udstyret der er skyld i et resultat, men kun setup og køreren.

Fast regulator med turbo knap på senderen.

Rene Hovgaard mener at dette er en enorm dårlig ide. Chris Nielsen har også læst om dette nye tiltag, set i en FWD klasse i udlandet, hvor en ORCA regulator kan få 10 sekunder med fuld power, som aktiveres med en knap på senderen og et program i regulatoren. Det er ikke den vej vi skal gå.

Chris Nielsen mener, at det ville være godt med en omdrejnings-begrænsning, for at vi ikke skal pushe vores batterier så meget og hekse med meget andet. Rene Hovgaard mener, at vi samtidig skal passe på, at ikke alt bliver for ens, da vi ellers kender resultatet på et heat inden det er kørt. 

Chris Nielsen kom med en ide om vi igen skal se på at tillade timing på regulator igen, for at give noget forskel i hvordan en motor trækker, nogle mere i svinget, og andre mere på langsiden. Faktisk ville han gerne have lidt forskel på bilerne på banen, uden at det stikker helt af. Ole Strandlyst udtrykker en alternativ mulighed, med fri gearing i SuperStock, igen for at få lidt forskel på bilerne. Typisk vil de nok ende omkring samme gearing alligevel, men der kan være lidt forskel i præferencer. 

Steffen Koch. Hvis man indfører en Stock AM klasse, kunne man ”tvinge” top 3 gennem 2 sæsoner at skifte til næste klasse. Rasmus M. Andersen kommenterer, at det skulle også være sådan i deres oplæg.

Off-road kalender

Jan Larsen melder ud, at der mangler 3 løb før sommerferien, og hermed en opfordring til alle klubberne, om at se på muligheden om et løb før sommerferien.

FWD dæk

Ulrich Rasmussen: Er der nogen der har et godt forslag til FWD klassen i fremtiden. Nuværende dæk forsvinder ved udgangen af vores sæson. Dækken som anvendes ved ETS er efter test i DK ikke ideelt på alle vores forskellige tæpper. Chris Nielsen tænker vi bør teste TC Volante dæk til FWD. Bjarne Callesen kommenterer, at vi kunne overveje at prøve et Volante 36 dæk.