Vedtægter for DRCMU

Vedtægter for foreningen Dansk R/C Modelbil Union

Opdateret 12/4 2009

§ 1: Navn

Unionens navn er Dansk R/C Modelbil Union i daglig tale DRCMU

§ 2: Formål

Unionens formål er at udbrede kendskab til R/C Modelbilsporten i Danmark. Typisk sker dette ved at afholde løbsserier i de forskellige klasser. For at afholde løb der kan være tællende til en serie kræves, at den afholdende forening er medlem af unionen.

§ 3: Tegning

Unionen tegnes udadtil af bestyrelsen.

§ 4: Bestyrelse

Unionens bestyrelse, består af Formand, Kasserer, sekretær og et bestyrelsesmedlem til at varetage interesser for henholdsvis onroad og offroad.

Formand og kasserer vælges for 2 år ad gangen, med formand på valg i lige år, og kasserer i ulige år.

Den øvrige bestyrelse er på valg hvert år. Herudover skal der hvert år vælges revisor, der skal gennemgå og godkende regnskabet.

§ 5: Medlemsskab af Unionen

For at være medlem af Unionen, opkræves der årligt et kontingent, der fastsættes på den årlige generalforsamling. Der kan som medlemmer kun optages foreninger, der har interesser indenfor R/C modelbilsporten. Der kan ikke optages enkeltpersoner som medlem.

Der betales ved optagelse udover årets kontingent, et gebyr. Dette gebyr betales også, hvis en klub ikke har betalt kontingent inden generalforsamlingens start.

Kontingent følger regnskabsåret, og skal være indbetalt inden generalforsamlingen for at være stemmeberettiget på denne.

En klub kan ikke forny sit medlemskab af DRCMU, hvis klubben står i restance for tidligere afholdte løb, eller leje af tællersystem.

Klubben optages som prøvemedlem, mod betaling af normalt medlemsgebyr. Endelig optagelse sker på den ordinære generalforsamling ved simpelt flertal. Såfremt klubben har betalt kontingent for det indeværende år, optages klubben og er stemmeberettiget på igangværende generalforsamling.

Afvises optagelsen refunderes indbetalt kontingent for indeværende sæson.

Prøvemedlemmer skal godkendes af bestyrelsen før de kan optages som prøvemedlem.

Eksklusion af eksisterende medlemsklub kan kun ske på generalforsamlingen, og kun hvis der er stillet forslag om eksklusionen. En evt. eksklusion skal ske ved afstemning med 2/3 af de afgivne stemmer for eksklusion.

§ 6: Generalforsamling

Generalforsamling, skal afholdes en gang årligt, gerne i forbindelse med det sidste løb i indendørssæsonen.

Generalforsamling skal indkaldes ved opslag på foreningens hjemmeside senest 4 uger før afholdelse.

På generalforsamlingen kan alle medlemsforeninger lade sig repræsentere af 2 personer, der i denne forbindelse tegner deres respektive forening. Ligeledes har bestyrelsen naturligvis adgang.

På generalforsamlingen har alle klubber 1 stemme. Der kan kun stemmes ved fremmøde.

Forslag til vedtagelse på generalforsamling kan fremsættes af bestyrelse eller en medlemsklub.

Der kan af bestyrelsen indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis dette skønnes nødvendigt for at fortsætte Unionens arbejde.

Der kan af medlemsforeningerne indkaldes til ekstraordinær generalforsamling kun med det formål at vælge en ny bestyrelse. En sådan indkaldelse kræver, at minimum 50% af medlemsforeningerne tilslutter sig denne indkaldelse. En sådan ekstraordinær indkaldelse skal præsenteres skriftligt for formanden, der så foretager normal indkaldelse via Unionens hjemmeside til afholdelse senest 5 uger fra dato for præsentationen.

Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter.

1: Valg af dirigent

2: Valg af referent

3: Formandens beretning

4: Fremlæggelse af regnskab

5: Optagelse af nye klubber, eller eksklusion af eksisterende medlemsklubber

6: Behandling af indkomne forslag

7: Valg af bestyrelse

8: Valg af revisor

9: Fastsættelse af gebyrer

10: evt.

§ 6: Opløsning af unionen

Ved en evt. opløsning af Unionen, skal evt. aktiver til brug for sporten, forsøges solgt til bedst mulige pris, hvorefter alle kontante midler skal tilgå unionens medlemsklubber (på tidspunktet for opløsningen af unionen) fordelt således:

Hver enkelt klub har været medlem i et vist antal år (regnskabsåret 2006 er år 1). De kontante midler deles med det samlede antal medlemsår, og hver enkelt klub modtager så en del af midlerne der svarer til deres antal medlemsår. (eks. 4 klubber der har været medlemmer henholdsvis 1-2-3-4 år i alt 10 medlemsår, der er 1000,00 kr. i kassen klubberne tildeles henholdsvis 100,00 – 200,00 – 300,00 og 400,00 kr.).

§ 7: Regnskab

Unionens regnskabsår løber fra 1/1 til 31/12.